centered image
اسفند
- فال روز متولدین اسفند:رابطههای شما منشأ اصلی استرسهای شما هستند، به خصوص اگر یك نفر از شما خواستهای داشته باشد و شما از پس انجام دادن آن برنیایید. نفس عمیق كشیدن، زمانی را به مدیتیشن و یا دعا خواندن اختصاص دا ...
بهمن
- فال روز متولدین بهمن: امروز شما میتوانید در یك لحظه خیلی به خودتان مطمئن باشید و در لحظه دیگر از اعتماد به نفس بالای خود رنج میبرید. سیر كردن در این روند اصلاً جالب نیست، اما شما میتوانید طی این مراحل چیزهای خ ...
دی
- فال روز متولدین دی: شما امروز از برنامههای خودتان هم سر در نمیآورید! شاید شما از خودتان انتظارات زیاده از حد داشتهاید و یا شاید وقت خودتان را تلف كرده باشید. اما الان هرقدر هم كه وقت داشته باشید، باز هم امكان دا ...
آذر
- فال روز متولدین آذر: یك بار دیگر شما بین وظایف كاریتان و مسئولیتهای خود در خانه قرار گرفتهاید. در حال حاضر حتی اگر موقتی باشد، شما باید بتوانید هر نوع مشكلی را حل كنید. خوشبختانه دور و بریهایتان به خاطر شما و به ...
آبان
- فال روز متولدین آبان: اگر امروز یك روز كاری به حساب میآید، اصلاً نباید اهمیت داشته باشد؛ برای اینكه ماه در پنجمین خانه شما، یعنی خانه بازی و شادی قرار دارد و به شما میگوید از خانه بیرون رفته و اوقات خوشی داشته باش ...
مهر
- فال روز متولدین مهر: اگر شما مدتی زمان زیادی با یك راز زندگی كردهاید و تا بحال هم آن را افشا نكردهاید، الان وقتش رسیده كه تا حدودی از این نگرانی بیرون بیایید. شما تواناییهای دیگری نیز دارید و درحال حاضر باید بر رو ...
شهریور
- فال روز متولدین شهریور: شما رابطه دوستانه خاصی با یك نفر برقرار كردهاید، و الان فكر میكنید كه اگر بخواهید به این رابطه پایان دهید باید همه زندگیتان تغییر كند و از این رو به آن رو بشود. بنابراین این موضوع خیلی شما را ...
مرداد
- فال روز متولدین مرداد: اگر شما یك شریك شغلی دارید، ممكن است پای شما را به موقعیت آشفتهای بكشاند و شما به آسانی نمیتوانید از كار این فرد سر در بیاورید. سر در آوردن از پیچیدگیهای احساسی یك نفر دیگر كار سختی است، بخصوص ...
تیر
- فال روز متولدین تیر: حتی اگر شما خودتان دقیقاً بدانید كه چه كارهایی باید انجام دهید، ولی قبل از اینكه به هدفتان برسید، رویاهایتان شما را از مسیر اصلیتان خارج میكنند. بنابراین به خاطر از دست دادن زمان و انرژیتان خیلی ...
خرداد
- فال روز متولدین خرداد: امروز شما نمیتوانید به راحتی از علایق خود در خانه چشم پوشی كنید و حتی وقتی به سر كار میروید تا بدان جا هم كشیده میشوند. شما مطمئن هستید كه تا موقعی كه احساساتتان ناگهانی سر ریز نكردهاند، قادر هس ...
اردیبهشت
- فال روز متولدین اردیبهشت: شما امروز دوباره میخواهید به مشكلات قدیمی توجه كرده و سعی میكنید برای تعادل برقرار كردن بین نیازهای خود و نیازهای دوستان و همكارانتان تعادلی متناسب برقرار كنید. اگر شما همراه با دیگران درگیر ...
فروردین
- فال روز متولدین فروردین: اگر شما به خاطر اینكه وارد مرحله جدیدی شدهاید و تواناییهایتان دگرگون شده است كمی احساس یأس میكنید، زیاد نگرانی به دلتان راه ندهید. به جای اینكه دوران گذشته را بازسازی كنید و یا اینكه با عجله به ...